Întrebări frecvente

deschide toate
Care sunt condițiile încheierii contractului de furnizare a gazelor naturale cu consumatorii casnici?

Pentru încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale potențialul consumator casnic va prezenta la sediul SA ”Moldovagaz” (str. Albișoara, 38, et.1, bir.2) următoarele documente:

 1. cererea;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copia actului de proprietate sau copia documentului care atestă un drept real sau de folosinţă asupra imobilului care face obiectul locului de consum;
 4. pentru proprietarii noi - certificatul ce confirmă că solicitantul a trecut instructajul privind regulile de securitate la utilizarea gazelor naturale, eliberat de operatorul de reţea (mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 93, orele: 09:00, 10:00, 12:00, 15:00);
 5. pentru consumatorii casnici locurile de consum ale cărora nu sunt dotate cu echipament de măsurare (contor) este necesar de prezentat extrasul din contul personal. Pentru eliberarea acestuia vă adresați către responsabilii de gestionare a fondului locativ (IMGFL, CCL, ACC, ș.a.)
 6. actul de verificare a locului de consum, întocmit de către operatorul sistemului de distribuție SRL ”Chișinău-gaz” în baza unei solicitări la numerele de telefon conform sectoarelor de exploatare sau să depuneți o cerere în ghișeul 7 ”Chișinău-gaz”.      
 • Botanica               0(22) 578 149; 0(22) 556 019
 • Buiucani               0(22) 237 538; 0(22) 237 963
 • Centru                  0(22) 578 160; 0(22) 237 964
 • Ciocana                0(22) 578 705; 0(22) 475 115
 • Rîșcani și Cricova  0(22) 445 276; 0(22) 578 186
Rezilierea contractului de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii casnici

Consumatorul final este în drept să ceară rezilierea contractului de furnizare a gazelor naturale. Cererea respectivă va fi depusă la furnizor cu cel puţin 7 zile calendaristice până la data rezilierii contractului, cu excepţia cazurilor când contractul de furnizare a gazelor naturale prevede altceva.

Consumatorul final care deține contract de furnizare a gazelor naturale, după înstrăinarea imobilului este obligat să achite integral plata şi datoriile pentru gazele naturale consumate şi penalităţile, dacă sunt prevăzute în contract, şi să rezilieze contractul de furnizare a gazelor naturale pentru locul de consum respectiv.

Furnizorul în acest caz reziliază contractul de furnizare a gazelor naturale şi solicită operatorului sistemului de distribuție sistarea livrării gazelor naturale la locul dat de consum. Operatorul sistemului de distribuție sistează livrarea gazelor naturale la locul de consum respectiv și întocmeşte actul de sistare a furnizării gazelor naturale în 3 exemplare. Un exemplar al actului de sistare va fi înmânat consumatorului final care a  înstrăinat imobilul pentru a fi transmis noului proprietar, iar o copie a actului va fi expediată de către operatorul sistemului de distribuție furnizorului, în termen de cel mult 2 zile calendaristice de la data întocmirii acestuia.

Sunt consumator casnic și am fost deconectat la rețeaua de distribuție a gazelor naturale. Cum pot solicita reconectarea?

Solicitarea de reconectare a utilajelor de gaze naturale la rețeaua de distribuție se efectuează la sediul furnizorului numai după înlăturarea motivelor ce au dus la motivul deconectării, a existenței contractului de furnizare a gazelor naturale încheiat între consumatorul casnic și SA ”Moldovagaz”, achitarea taxei de reconectare.

Cine achită verificarea echipamentului de măsurare a gazelor naturale pentru consumatorii casnici?

Operatorul sistemului de distribuție este responsabil de instalarea, exploatarea, deservirea şi verificarea metrologică periodică a echipamentelor de măsurare a gazelor naturale ale consumatorilor finali racordaţi la reţeaua de gaze naturale.

În conformitate cu pct.108 a Regulamentului pentru furnizarea și utilizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.415 din 25.05.2011” cheltuielile legate de procurarea, verificarea metrologică, instalarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi înlocuirea echipamentelor de măsurare a consumului de gaze naturale la consumatorii casnici este suportat de către operatorul sistemului de distribuție.

Care este modul de calculare a volumului de gaze naturale consumat în perioada demontării echipamentului de măsurare gaze naturale în scopul verificării metrologice?

Pentru evidenţa volumului de gaze naturale furnizate, fiecare loc de consum trebuie să fie dotat cu echipament de măsurare gaze naturale.  Operatorul sistemului de distribuție este responsabil de instalarea, exploatarea, deservirea şi verificarea metrologică periodică a echipamentelor de măsurare a gazelor naturale ale consumatorilor finali racordaţi la reţeaua de gaze naturale.

Echipamentele de măsurare se verifică metrologic periodic de către laboratoarele metrologice autorizate, în termenele stabilite, în conformitate cu Lista Oficială a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului L.O.-2004, aprobată prin Hotărârea Departamentului „Moldova-Standard” nr.1445-M din 4 ianuarie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.35-38, art.81). Operatorul sistemului de distribuție este obligat să monteze consumatorului casnic un alt echipament de măsurare în locul celui demontat pentru verificarea metrologică periodică.

În cazul în care în locul echipamentului de măsurare demontat pentru verificare metrologică periodică nu este posibil de instalat alt echipament de măsurare, furnizorul determină volumul gazelor naturale consumate de consumatorul final în baza consumului mediu zilnic de gaze naturale înregistrat de echipamentul de măsurare pe parcursul perioadei calendaristice similare anterioare, aplicând coeficienţi de corecţie în cazul în care condiţiile meteorologice diferă.

Cum de procedat în cazul pierderii sau neprimirii facturii de plată pentru gazele naturale consumate?

Persoanele fizice, consumatori noncasnici, în cazul, în care nu recepționat sau au pierdut bonul de plată (factura) pentru gazele naturale consumate este necesar să se adreseze la oficiul comercial de pe str. Albișoara 38, mun.Chișinău.

Distribuirea facturilor de plată se efectuează prin intermediul:

 • oficiilor poştale;
 • asociaţiilor şi întreprinderilor ale fondurilor locative
 • adresei electronice: accesați pagina
Cum pot obține actul de verificare?

Pentru obținerea actului de verificare, apelați la nr.022 578 137, 022 578 147 (Secția efectuare plăți din cadrul Direcției furnizare gaze și relații cu consumatorii). La solicitarea Dvs, acesta poate fi expediat la adresa electronică, fax sau ridicat de la sediul Furnizorului.

Am vândut patrimoniul și solicit rezilierea contractului

Conform pct. 33 din Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea gazelor naturale nr.415 din 25.05.2011, consumatorul final, parte a unui contract de furnizare a gazelor naturale, care a înstrăinat un imobil, care constituie obiectul contractului de furnizare a gazelor naturale, este obligat să achite integral plata şi/sau datoriile pentru gazele naturale consumate şi penalităţile, dacă sunt prevăzute în contract, după ce poate rezilia contractul de furnizare a gazelor naturale pentru locul de consum respectiv.

Furnizorul, în acest caz, reziliază contractul şi solicită operatorului sistemului de distribuție sistarea livrării gazelor naturale la locul dat de consum. Operatorul de reţea sistează livrarea gazelor naturale la locul de consum respectiv şi întocmeşte actul de sistare a furnizării gazelor naturale în 3 exemplare. Un exemplar al actului de sistare va fi înmânat consumatorului final, care a înstrăinat imobilul pentru a fi transmis noului proprietar, iar o copie a actului va fi expediată de către operatorul sistemului de distribuție furnizorului, în termen de cel mult 2 zile calendaristice de la data întocmirii acestuia. 

Solicitarea de reziliere a contractului poate fi depusă la sediul SA ”Moldovagaz”, transmisă prin serviciul de distribuție Poșta Moldovei, prin fax la nr. 022-220-002 sau la adresa e-mail a Furnizorului: office@moldovagaz.md

 

Care este tariful actual și data intrării în vigoare a acestuia?
Dețin contract de arendă pe locul de consum al gazelor. Cum pot perfecta contractul de furnizare a gazelor naturale?

Pentru perfectarea contractului de furnizare gaze în baza contractului de arendă, este necesar de întreprins acțiunile descrise aici: http://moldovagaz.md/rom/consumatori/consumatorii-noncasnici

Totodată, Vă informăm că furnizorul în cazul dat va acționa în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru furnizarea și utilizarea gazelor naturale nr.415 din 25.05.2011, care prevede:

 • pct. 153. Furnizorul este în drept să ceară pentru consumul gazelor naturale plată preventivă de la consumatorii finali instalaţiile de gaze naturale ale cărora au fost reconectate la reţeaua de gaze naturale, în cazul în care instalaţiile de utilizare ale acestora au fost deconectate de la reţeaua de gaze naturale pentru neachitarea facturii sau din motivul refuzului documentat de a permite accesul personalului l operatorului de reţea la echipamentul de măsurare. 
 • pct. 154. Furnizorul, de asemenea, este în drept să ceară plată preventivă de la consumatorii finali care au încheiate contracte pentru furnizarea gazelor naturale în baza altui drept real, decît cel de proprietate, precum şi de la consumatorii finali faţă de care a fost iniţiată procedura de insolvabilitate, efectuînd ulterior recalcularea în baza indicaţiilor reale ale echipamentului de măsurare.
 • pct. 155. Plata preventivă se va efectua de către consumatorul final conform pct.153 din prezentul Regulament, înainte de reconectarea instalaţiilor sale de gaze naturale şi restabilirea furnizării gazelor naturale.
Cine achită verificarea echipamentului de verificare și serviciile de instalare pentru consumatori noncasnici?

Conform pct.108 din Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea gazelor naturale nr.415 din 25.05.2011, cheltuielile legate de procurarea, verificarea metrologică, instalarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi înlocuirea echipamentelor de măsurare a consumului de gaze naturale la consumatorii noncasnici este suportată de către consumatorii noncasnici.

Cine este responsabil de citirea indicilor echipamentului de măsurare?

Conform pct. 117, 118 din Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea gazelor naturale nr.415 din 25.05.2011, citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare, în scopul facturării gazelor naturale este efectuată lunar, de către personalul operatorului de reţea în prezenţa consumatorului final/reprezentantului acestuia sau la distanţă prin sistemul informaţional.

În cazul în care nu este acces la echipamentul de măsurare pentru citirea indicaţiilor, furnizorul este în drept să emită facturi în baza calculelor estimative ale consumului de gaze naturale pe o perioadă nu mai mare de 2 luni. Totodată, operatorul de reţea este obligat să contacteze consumatorul final pentru a i se asigura accesul la echipamentul de măsurare în cazul în care consumatorul final achită în termen facturile emise. Dacă consumatorul final nu reacţionează la solicitarea operatorului de reţea, fapt confirmat documentar, acesta este în drept să solicite operatorului de reţea să deconecteze instalaţiile de gaze naturale ale consumatorului final în cauză, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

Cum procedăm în cazul recepționării facturii fiscale și nu suntem de acord cu suma și volumele reflectate în ea?

Orice acțiune a Furnizorului poate fi contestată în termenii prevăzuți de legislația în vigoare, dacă contestarea este argumentată și fondată. Astfel, consumatorul urmează să depună o cerere de revizuire a calculului.

Am fost deconectați. Care sunt acțiunile ce urmează să le întreprindem pentru a fi reconectați?

Conform pct. 92, 93 din Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea gazelor naturale nr.415 din 25.05.201192, consumatorul final este în drept să solicite furnizorului reconectarea instalaţiilor de gaze naturale la reţeaua de gaze naturale după înlăturarea motivelor care au dus la deconectarea instalaţiilor sale de gaze naturale. Furnizorul solicită operatorului de reţea, iar acesta reconectează la reţeaua de gaze naturale instalaţiile de gaze naturale ale consumatorului final în termen cât mai scurt posibil, dar nu mai târziu de 2 zile lucrătoare de la data achitării de către consumatorul final a tarifului pentru reconectare. 

Tariful pentru reconectare se aprobă de ANRE, în conformitate cu Metodologia de determinare, aprobare şi revizuire a preţurilor la serviciile auxiliare prestate de întreprinderile titulare de licenţe pentru distribuţia de gaze naturale şi se încasează de către furnizor de la consumatorul final.