Comentariul SA „Moldovagaz” referitor la calitatea gazelor naturale, furnizate consumatorilor Republicii Moldova

SA „Moldovagaz” în repetate rânduri a examinat adresările şi petiţiile consumatorilor din diferite regiuni ale Republicii Moldova, în care se aduceau acuzații că la furnizarea gazelor naturale consumatorilor nu sunt respectaţi parametrii de calitate, stabiliţi prin documente normative în vigoare sau că gazele sunt amestecate cu aer. Foarte probabil că astfel de petiţii şi afirmații poartă în general un caracter emoțional, legat de prețul ridicat al gazelor naturale şi capacitatea scăzută de plată a consumatorilor.

Pe parcursul examinării petițiilor, SA „Moldovagaz” suportă toate cheltuielile organizatorice (deplasări la faţa locului, prelevarea şi efectuarea analizelor de laborator) pentru controlul calităţii gazelor la faţa locului petiţionarilor. Examinarea petițiilor de aşa gen era efectuată cu implicarea comisiilor de lucru, componenţa cărora era formată, după caz, din reprezentanţii Ministerului Economiei, ANRE, Consiliilor raionale, primarilor localităţilor, organizaţilor obşteşti de protecţie a consumatorilor. De fiecare dată se constatata că parametrii fizico-chimici ai gazelor naturale furnizate consumatorilor corespund totalmente cerinţelor documentelor normative.

Cu toată responsabilitatea şi certitudinea SA „Moldovagaz” declară, că în conductele de gaze nu se adaugă aer, deoarece în condiții normale de funcționare gazele naturale sunt doar substanțe inflamabile, iar amestecurile de gaze naturale și aer sunt explozive, puterea de distrugere fiind considerabilă. În conformitate cu documentele normative în vigoare partea volumetrică a oxigenului în gazul natural nu trebuie să depăşească 1%, deoarece limita de inflamabilitate a metanului în amestec cu aer constituie de la 5 până la 15%.

Totodată, se remarcă faptul că în practica mondială nu se cunosc tehnologii și instalații pentru introducerea aerului în rețeaua de gaze în scopul amestecării cu gazele naturale.

Gazele naturale, fiind utilizate în sectorul casnic şi industrial, în calitate de combustibil ecologic curat sau ca materie primă, trebuie să corespundă cerinţelor de calitate ca şi produsele comerciale. Indicatorii de calitate sau, altfel zis, caracteristicele fizico-chimice ale gazelor naturale sunt o parte integrantă a datelor, valorile cărora se aplică în calculatoarele de debit în procesul de primire-predare a gazelor naturale la staţiile de măsurare gaze de frontieră pentru furnizarea lor către consumatori şi transportarea prin teritoriul Republicii Moldova. La fel, aceşti indicatori servesc temei pentru calcularea indicilor energetici ale gazelor naturale.

Cantitatea și calitatea gazelor naturale importate se verifică inițial la intrările în țară la staţiile de măsurare gaze de frontieră Alexeevca, Grebeniki, Orlovca (Ucraina), şi Căuşeni (Moldova) în flux continuu, în particular volumul şi compoziţia chimică a gazelor naturale (metan, etan, propan, butan, pentan, alte hidrocarburi grele, bioxid de carbon, azot, oxigen), densitatea, umiditatea, căldura calorifică. La toate stațiile de măsurare de frontieră se utilizează echipamente identice legalizate corespunzător (cromatografe și higrometre de flux). Componența chimică a gazelor se determină orar, iar în baza indicilor orari se calculează media diurnă a căldurii calorifice şi respectiv - valoarea ei medie lunară. La fel prin intermediul higrometrelor de flux se determină valoarea temperaturii punctului de rouă a vaporilor de apă în gaze.

Verificarea rezultatelor măsurărilor echipamentelor din flux se efectuează săptămânal prin compararea rezultatelor măsurărilor în laboratoarele chimico-analitice, care fac parte din componenţa stației de măsurare gaze. În baza rezultatelor măsurărilor echipamentelor de flux se întocmesc paşapoartele-certificate ale parametrilor fizico-chimici a gazelor naturale, care sunt documentele oficiale cu privire la calitatea gazelor naturale importate/tranzitate.

La stațiile de măsurare gaze de frontieră se află în permanență  reprezentanții operatorului sistemului de transport gaze din Republica Moldova (SRL „Moldovatransgaz”), care activează în baza Acordului de interconectare semnat cu operatorul sistemului de transport gaze din Ucraina (OGTS Ucrainî). Reprezentanţi permanenţi monitorizează zilnic funcţionarea sistemelor de măsurare şi a celor de determinare a indicilor de calitate, corectitudinea rezultatelor înregistrate, semnează volumele de gaze primite–predate diurn la hotar.

Transparența predării–preluării volumelor de gaze la staţia de măsurare gaze de frontieră se asigură prin participarea reprezentanţilor Serviciilor vamale ale Moldovei şi Ucrainei la verificarea şi semnarea actelor lunare a volumelor de gaze, care au traversat hotarul de stat dintre Moldova şi Ucraina.

Suplimentar calitatea gazelor primite la hotar se verifică de către SRL „Moldovatransgaz”, care deţine patru sisteme de măsurare a calităţii gazelor, amplasate pe

– conducta magistrală Ananiev-Cernăuți-Bogorodceni: un cromatograf de flux în or. Drochia şi unul de laborator în or. Chişinău la SDG-1;

– conducte magistrale Ananiev-Tiraspol-Ismail, Reni-Ismail, Șebelinka-Dnepr Krivoi Rog-Ismail: un cromatograf de flux cu doua canale şi un cromatograf de laborator la stația de măsurare de frontieră Căuşeni.

În situația în care Republica Moldova nu dispune de zăcăminte substanțiale proprii, SA „Moldovagaz” furnizează consumatorilor doar gazele importate. Astfel, gazele naturale importate nu se amestecă în sistemul naţional cu alte gaze. Întreprinderile din cadrul SA „Moldovagaz” nu dispun de alte dispozitive de amestecare a gazelor naturale, decât cu odorant, care este substanţă inflamabilă şi se adaugă în proporţie maxim 16g la 1000 m3 pentru a da gazelor miros specific şi pronunţat conform normelor de securitate.

În conformitate cu punctul 17 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale (Monitorul Oficial nr.192-196/1748 din 11.11.2011) „Consumatorul final poate cere verificarea parametrilor de calitate a gazelor naturale de la punctul de reglare a presiunii, în perimetrul de deservire al căruia se află locul de consum al consumatorului final care a depus reclamaţia. Dacă se confirmă că pretenţiile consumatorului final privind calitatea gazelor naturale furnizate nu sunt justificate, cheltuielile pentru preluarea probelor şi efectuarea analizei de laborator vor fi restituite operatorului de reţea de către consumatorul final”. Punctul 19 al acestui Regulament prevede că „Consumatorul final are dreptul să apeleze la oricare laborator, autorizat conform cerinţelor prevăzute de lege, ce nu aparţine operatorului de reţea, pentru verificarea calităţii gazelor naturale, iar rezultatele obţinute pot fi folosite drept probe pentru argumentarea reclamaţiei.

Preluarea probelor se efectuează de către personalul operatorului de reţea, în prezenţa personalului laboratorului. Plata pentru verificarea calităţii gazelor naturale în laboratorul autorizat, care nu aparţine operatorului de reţea, se achită de către consumatorul final. Dacă se confirmă că pretenţiile consumatorului final privind calitatea gazelor naturale furnizate sunt justificate, cheltuielile aferente verificării calităţii gazelor naturale vor fi restituite consumatorului final de către operatorul de reţea”.

În opinia mai multor oameni, consumul avansat de gaze este legat de calitatea lui scăzută. Subliniem faptul că consumul de gaze depinde de diferiți factori, cum ar fi: starea tehnică a aparatelor de utilizare gaze ale consumatorului, frecvența deservirii lor de profilaxie, contaminarea sau deformarea duzelor, cauzate de exploatarea incorectă; insuficiența de oxigen în încăpere și, ca urmare, arderea incompletă a gazelor; alegerea regimului optim de funcționare al instalațiilor în conformitate cu factori externi de vreme și utilajul conectat; depuneri de calcar pe pereții vaselor folosite; temperatură inițială a apei de apeduct în perioada de iarnă (+5oC) care este mai redusă decât vara (+15oC), cât și temperatura încăperilor, în care funcționează mașinile de gătit.

De cele mai multe ori cauza arderii nesatisfăcătoare a gazelor naturale la consumatori este legată de depunerea impurităților mecanice (murdăriilor) în arzătoarele maşinilor de gătit și a centralelor termice individuale. Responsabilitatea pentru starea acestora și deservirea tehnică revine consumatorilor. De menționat că din anul 2002 deservirea tehnică a mașinilor de gătit și a centralelor termice nu mai este în obligațiunea operatorilor de distribuție gaze, deoarece funcțiile întreprinderilor de distribuție se finalizează la robinetele de siguranță. Responsabilitatea respectivă este pusă pe seama consumatorilor, care la rândul lor trebuie să încheie contracte de deservire cu întreprinderi specializate, fapt care mai puțin se respectă și prin urmare deservirea tehnică a aparatelor de utilizare practic nu se execută aproape de nimeni.

Întreprinderile de distribuție intervin prin serviciul de depanare (de urgență) doar pentru remedierea scurgerilor sesizabile prin metoda organoleptică (miros de gaze) din instalațiile de utilizare, care provoacă concentrații de cel puțin 1% din volumul încăperii.

Drept consecință este de menționat, că calitatea gazelor naturale furnizate consumatorilor finali corespunde cerințelor documentelor normative în vigoare.

Partajează Share Tweet