Consumatorii casnici

Consumator casnic – persoană fizică care procură gaze naturale pentru propriile necesităţi casnice, cu excepţia utilizării acestora în scopuri  comerciale, pentru desfăşurarea  activităţii de întreprinzător sau profesionale

Raporturile juridice dintre furnizor, operatorul de sistem și consumatorul final sunt reglementate de prevederile Legii cu privire la gazele naturale nr.108 din 27.05.2016, a Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.113/2019 din 19.04.2019, Hotărârea ANRE nr.396/2020 din 28.10.2020 (în vigoare din 03.11.2020) privind aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către SA „Moldovagaz” în contextul obligației de serviciu public și alte acte normative.

Încheierea contractului de furnizare gaze naturale

În temeiul art.87 din Legea cu privire la gazele naturale nr.108 din 27.05.2016, pct.5 din Regulamentul pentru furnizarea gazelor naturale, aprobat prin hotărârea ANRE nr.113/2019 din 19.04.2019, furnizarea gazelor naturale se efectuează în baza contractului de furnizare a gazelor naturale, încheiat între consumatorul final și furnizor, în condițiile prevederilor în vigoare.

Conform pct.10 din Regulament, solicitantul/ potențial consumator casnic prezintă obligatoriu Furnizorului următoarele acte:

 1. cererea, formularul căreia este plasat pe pagina electronică a furnizorului sau pus la dispoziţie de către acesta (a se gasi in rubrica Formulare);
 2. copia actului de proprietate sau copia documentului care atestă un drept real sau de folosinţă asupra imobilului care face obiectul locului de consum respectiv;
 3. copia buletinului de identitate;
 4. copia procesului-verbal de recepţie în exploatare a instalaţiei de gaze naturale (după caz).

 În cazul în care solicitantul deține imobil în baza altui drept decât cel de proprietate, Furnizorul încheie contract de furnizare a gazelor naturale pe o durată limitată de timp, cu dreptul de a consemna în contractul de furnizare a gazelor naturale condiţia de plată preventivă a consumului lunar de gaze naturale, efectuând ulterior recalculul conform indiciilor echipamentului de măsurare (pct. 15 din Regulament). 

În cazul decesului consumatorului casnic, moștenitorul imobilului persoanei decedate achită datoriile pentru gazele naturale consumate în perioadele precedente și încheie un nou contract de furnizare a gazelor naturale (pct.48-49 din Regulament).

Factura de plată și modalitățile de achitare

Plata gazelor naturale consumate se efectuează în baza facturii de plată, emisă lunar de către furnizor şi prezentată consumatorului final.

 Drept bază pentru emiterea facturii de plată servesc preţurile reglementate la gazele naturale și indiciile echipamentului de măsurare, citiți lunar de personalul operatorului de sistem sau transmise de consumatorul casnic prin intermediul facturii de plată, serviciul gratuit online „cabinetul personal”, serviciul online de colectare a indicilor echipamentului de măsurare.

 Factura de plată a gazelor naturale se achită:

 1. filialele ÎS „Poșta Moldovei”;
 2. sucursalele băncilor comerciale: BC „Moldova-Agroindbank”, BC „Eximbank” SA, BC „Moldindconbank” SA, BC „Victoriabank”SA, BC „Mobiasbanca-Otp Group”SA, BC „Eximbank” SA, BC „Comerțbank”SA, BC „EuroCreditBank” SA, BC „FinComBank”SA;
 3. internet banking, accesând paginile web ale băncilor nominalizate;
 4. terminale de plată: RunPay, Paynet, Qiwi.

Deconectarea/Reconectarea

În conformitate cu pct.104 din Regulament, Furnizorul este în drept să solicite deconectarea, iar OSD va deconecta de la reţeaua de gaze naturale, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, instalaţiile de gaze naturale ce aparţin consumatorului casnic în următoarele cazuri:
1) neachitarea de către consumatorul casnic a facturii pentru gazele naturale utilizate la locul de consum în decurs de 10 zile calendaristice din data limită de achitare, indicată în factura de plată prezentată consumatorului casnic;
2) refuzul consumatorului casnic de a încheia un nou contract de furnizare a gazelor naturale ca consumator noncasnic la schimbarea destinaţiei spaţiului locativ în termen de 15 zile calendaristice;
3) în caz de utilizare parţială a spaţiului locativ în alte scopuri decât cele casnice, fără instalarea echipamentului de măsurare, pentru măsurarea separată a cantităţii de gaze naturale, consumate în partea respectivă a imobilului;
4) expirarea termenului contractului de furnizare a gazelor naturale, iar consumatorul casnic nu solicită prelungirea acestuia;
5) refuzul consumatorului casnic de a încheia contract de furnizare a gazelor naturale cu furnizorul de ultimă opţiune după preluarea consumatorilor finali de către acesta, în condiţiile prezentului Regulament;
6) refuzul consumatorului casnic de a încheia contract de furnizare a gazelor naturale cu un furnizor după expirarea termenului furnizării de ultimă opţiune cu o notificare prealabilă a consumatorului casnic cu 15 zile calendaristice;
7) la solicitarea consumatorului casnic.

În situaţiile prevăzute la pct.1). furnizorul informează consumatorul casnic prin intermediul facturii de plată a gazelor naturale, cu privire la posibilele consecinţe în cazul neachitării în termen a facturii:

 • în cazul neachitării consumului curent, în decurs de 10 zile calendaristice de la data-limită de achitare indicată în ordin, în conformitate cu legislația, furnizorul va solicita deconectarea de la rețeaua de gaze naturale a instalațiilor de gaze natural;
 • în cazul deconectării instalațiilor de gaze naturale de la rețeaua de gaze naturale, se suspendă contractul de furnizare a gazelor naturale pentru acest loc de consum, din ziua deconectării. Dacă pe parcursul a 30 zile calendaristice nu s-au înlăturat motivele deconectării, contractul de furnizare se va rezilia în mod unilateral.

Operatorul de sistem este în drept să deconecteze de la rețeaua de gaze naturale instalațiile de gaze naturale ale consumatorului final în următoarele cazuri:
    1) refuzul nemotivat al consumatorului final de a acorda accesul personalului operatorului de sistem la locul de consum, pentru controlul şi citirea indicațiilor echipamentului de măsurare, montarea /demontarea echipamentului de măsurare în scopul verificării metrologice periodice, expertizei metrologice, efectuării expertizei extrajudiciare, precum şi pentru controlul, deservirea şi reparația instalațiilor de gaze naturale, ce aparțin operatorului de sistem, şi sunt amplasate pe proprietatea consumatorului final.

    2) neîndeplinirea de către consumatorul noncasnic, în termen de 30 zile calendaristice, a prescripției argumentate, înaintate acestuia de operatorul de sistem în formă scrisă, cu privire la modificarea echipamentului de măsurare ce nu corespunde condițiilor de consum;
    3) expirarea termenului buletinului de verificare metrologică a echipamentului de măsurare şi neîndeplinirea de către consumatorul noncasnic a obligației de a supune echipamentul de măsurare verificării metrologice periodice;
    4) modificarea neautorizată de către consumatorul final a setărilor echipamentului de măsurare, a instalațiilor de reglare-măsurare a gazelor naturale;
    5) încălcarea de către consumatorul final a prevederilor Regulamentului privind zonele de protecție a rețelelor de gaze naturale, ceea ce conduce la reducerea siguranței livrării gazelor naturale;
    6) utilizarea de către consumatorul final a aparatelor de utilizare într-un mod ce afectează instalațiile operatorului de sistem sau calitatea livrării gazelor naturale altor consumatori finali, fapt confirmat documentar;
    7) consumul fără evidență a gazelor naturale pe o perioadă de timp ce depășește o lună de la data înregistrării documentate a lipsei echipamentului de măsurare sau a deteriorării lui din vina consumatorului final;
    8) la solicitarea furnizorului, în cazurile prevăzute de Legea cu privire la gazele naturale și Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale.

Consumatorul final este în drept să solicite furnizorului reconectarea instalaţiilor de gaze naturale la reţeaua de gaze naturale după înlăturarea motivelor care au dus la deconectarea instalaţiilor de gaze naturale ale acestuia. Furnizorul solicită operatorului de sistem, iar ultimul este obligat să reconecteze la reţeaua de gaze naturale instalaţiile de gaze naturale ce aparţin consumatorului final în termenul cel mai scurt posibil, dar nu mai târziu de 2 zile lucrătoare de la data achitării operatorului de sistem a tarifului pentru reconectare (pct.117 din Regulament).

Cererea de reconectare se depune la sediul Furnizorului (în Centrele relații cu consumatorii din mun. Chișinău și din republică în dependență de amplasarea locului de consum) sau online, pe pagina web a întreprinderii. 

Tarifele pentru deconectarea /reconectarea instalaţiilor de gaze naturale ce aparţin consumatorului final, se calculează conform Metodologiei de calculare, de aprobare şi de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorii de sistem din sectorul gazelor naturale aprobate prin Hotărîrea ANRE nr.271/2018 din 28 septembrie 2018.

Clauzele obligatorii ale Contractului de furnizare a gazelor naturale

Clauzele obligatorii ale Contractului de furnizare a gazelor naturale. elaborat de furnizorul de gaze naturale sunt prevăzute în pct. 20 din Regulamentui privind furnizarea gazelor naturale nr. 113/2019 din 19.04.2019 trebuie să conțină:

1) denumirea și adresa juridică a furnizorului;

2) obiectul contractului;

3) mijloacele prin care se pot obține informații actualizate despre prețurile în vigoare;

4) parametrii de calitate a gazelor naturale furnizate;

5) debitul contractat, în cazul în care contractul este încheiat cu un consumator noncasnic;

6) prețurile și tarifele aplicate;

7) modalitățile de plată, termenele de plată, cazurile în care furnizorul este în drept să impună plata preventivă pentru consumul gazelor naturale, precum și măsurile ce vor fi întreprinse de furnizor în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către consumatorul final;

8) cazurile și condițiile de întrerupere a furnizării gazelor naturale, de deconectare și de reconectare la rețelele de gaze naturale a instalației de utilizare (aparatelor de utilizare) a consumatorului final;

9) durata contractului de furnizare a gazelor naturale, cazurile și modalitatea de prelungire, modificare și reziliere a contractului, inclusiv prevederea expresă referitor la dreptul consumatorului final de a rezilia contractul în mod unilateral și gratuit;

10) prevederi referitoare la modalitatea de notificare de către furnizor a consumatorului final cu privire la modificarea prețului de furnizare a gazelor naturale înainte de aplicarea acestuia;

11) eventualele compensații și modalitățile de rambursare a cheltuielilor care se aplică în cazul în care furnizorul nu își îndeplinește obligațiile contractuale, inclusiv în cazul facturării eronate de plată, sau dacă furnizorul își îndeplinește obligațiile contractuale cu întârziere sau în mod defectuos;

12) modalitățile de inițiere a procedurilor de soluționare a neînțelegerilor aferente neexecutării sau executării defectuoase a clauzelor contractuale;

13) drepturile și obligațiile furnizorului, consumatorului final și informațiile referitoare la drepturile consumatorului prevăzute de lege, inclusiv soluționarea reclamațiilor consumatorilor finali;

14) datele de contact ale persoanelor autorizate și/sau ale unui serviciu telefonic al furnizorului, inclusiv programul de lucru, unde consumatorul final poate să primească toate informațiile necesare privind executarea contractului de furnizare a gazelor naturale;

15) răspunderea pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de părțile contractului de furnizare a gazelor naturale;

16) indicații despre faptul că contractul conține date cu caracter personal (întru executarea art. 23 alin. (8) din Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 8 iulie 2011, pct. 54 al Cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010 și pct. 35 al Regulamentului Registrului de evidență a operatorilor de date cu caracter personal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 296 din 1 mai 2012).

Schimbarea furnizorului de gaze naturale

În temeiul art.80 al Legii cu privire la gazele naturale nr.108 din 27.05.2016, consumatorul final are dreptul la alegerea liberă şi la schimbarea furnizorului fără perceperea unei taxe, cu condiţia că şi-a onorat obligaţiile de plată a gazelor naturale consumate faţă de furnizorul actual.

Procedura de schimbare a gazelor naturale de către consumatorul final este reglementată de Regulamentul privind procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.363/2020 din 25.09.2020.

Schimbarea furnizorului de gaze naturale se efectuează în termen de cel mult 20 de zile calendaristice din data depunerii cererii de către consumatorul final.

Data schimbării furnizorului de gaze naturale se consideră ziua întocmirii și semnării actului de control al echipamentului de măsurare de către operatorul de sistem, în condițiile Regulamentului.

 Procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale cuprinde următoarele etape:

 1. negocierea clauzelor contractuale de către consumatorul final și furnizor nou;
 2. depunerea de către consumatorul final/ furnizorul nou, în temeiul procurei, a cererii de schimbare a furnizorului de gaze naturale, fie la sediul furnizorului actual sau la adresa poștală electronică a furnizorului office@moldovagaz.md (cerere model);
 3. notificarea furnizorului nou și operatorului de sistem la rețeaua căruia este racordat locul de consum despre primirea cererii de schimbare a furnizorului în prima zi lucrătoare ulterioară primirii cererii;
 4. în termen de cel mult 7 zile de la data expedierii cererii, consumatorul final este obligat să achite toate facturile emise de furnizorul actual pentru gazele naturale consumate precum și toate penalitățile, calculate pentru consumul de gaze naturale la locul (-rile) de consum pentru care a fost inițiată procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale.
 5. procedura de schimbare a furnizorului se consideră suspendată pentru locul (-rile) de consum la care există datorii până la achitării de către consumatorul final a facturilor emise.
 6. prezentarea de către operatorul de sistem a informațiilor privind locul de consum la care se preconizează schimbarea furnizorului, în conformitate cu pct.16 din Regulament;
 7. controlul echipamentului de măsurare și citirea indiciilor echipamentului de măsurare la data schimbării furnizorului;
 8. furnizarea gazelor naturale de către furnizorul nou;
 9. emiterea și expedierea consumatorului, în termen de cel mult 2 săptămâni de la schimbarea furnizorului, a facturii de plată finale pentru gaze naturale consumate conform contractului de furnizare a gazelor naturale încheiat cu furnizorul actual.
 10. achitarea de către consumatorul final a contravalorii consumului de gaze naturale conform termenelor stabilite de Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale nr.113/2019 din 19.04.2019.

Furnizarea de ultimă opţiune

Furnizarea de ultimă opţiune este reglementată de art.90 din Legea cu privire la gazele naturale nr.108 din 27.05.2016 și art. 58-63 din Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr.113/2019 din 19.04.2019.

Furnizarea de ultimă opţiune cuprinde următoarele etape:

 1. Furnizorul care îşi încetează activitatea de furnizare sau este în imposibilitate de a furniza gaze naturale, anunţă Agenţia cu cel puţin 3 luni înainte despre suspendarea, retragerea licenţei sau expirarea valabilității licenţei în cazul în care nu intenţionează să o prelungească.
 2. Agenţia identifică furnizorul de ultimă opţiune care îşi desfăşoară activitatea în limitele teritoriului în care se află locurile de consum ale consumatorilor finali respectivi şi adoptă hotărîrea privind asigurarea furnizării de ultimă opţiune.
 3. Furnizorul de ultimă opţiune desemnat de Agenţia preia consumatorii finali în baza hotărîrii Agenţiei, fără prezentarea unei cereri speciale de către consumatorii finali respectivi.
 4. În cazul furnizării de ultimă opţiune, contractul de furnizare a gazelor naturale se consideră încheiat începînd cu ziua în care furnizarea fizică către consumatorul final este stabilită şi asigurată.
 5. Furnizorul de ultimă opţiune pune la dispoziţia consumatorului final contractul de furnizare a gazelor naturale, în formă scrisă, în termen de cel mult 8 zile calendaristice de la data începerii furnizării de ultimă opţiune.
 6. Refuzul consumatorului final de a semna contractul de furnizare a gazelor naturale, după perioada maximă de 30 de zile calendaristice de furnizare a gazelor naturale fără contract încheiat, dă dreptul furnizorului de ultimă opțiune să solicite operatorului de sistem să deconecteze instalațiile de utilizare a acestuia de la rețeaua de gaze naturale.
 7. Furnizorul care îşi încetează activitatea de furnizare este obligat să notifice, cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte, operatorul de sistem care deserveşte consumatorii săi finali cu privire la data încetării furnizării gazelor naturale, precum şi despre trecerea acestora la furnizorul de ultimă opţiune desemnat de Agenţie.
 8. Operatorul de sistem prezintă Agenţiei şi furnizorului de ultimă opţiune, în termen de 5 zile lucrătoare de la data notificării primite, informaţii despre consumatorii finali care urmează să fie preluaţi de furnizorul de ultimă opţiune.
 9. Furnizorul de ultimă opţiune furnizează gazele naturale consumatorilor finali pentru o perioadă de cel mult 4 luni.
 10. Pînă la expirarea acestei perioade, consumatorii finali ai furnizorului de ultimă opţiune sînt obligaţi să încheie un contract de furnizare a gazelor naturale.
 11. În cazul în care un consumator final nu îndeplineşte această cerinţă, operatorul de sistem este obligat să deconecteze, la cererea furnizorului de ultimă opţiune, instalaţiile de gaze naturale ale consumatorului final în cauză după notificarea prealabilă, cu 15 zile calendaristice înainte, a consumatorului final.
 12. Furnizorul de ultimă opţiune este în drept să solicite operatorului de sistem să deconecteze instalaţiile de gaze naturale ale consumatorului final care nu a efectuat plata pentru gazele naturale furnizate.

Contract-tip de furnizare a gazelor naturale

Contractul-tip de furnizare a gazelor naturale încheiat între Furnizorul de serviciu public și consumator casnic este prevăzut la Anexa nr.1 al Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.113/2019 din 19.04.2019.Anexa nr.1
la Regulamentul privind
furnizarea gazelor naturale,
aprobat prin Hotărârea ANRE
nr.113/2019 din 19 aprilie 2019
                                                             CLAUZELE OBLIGATORII
                               ale contractului de furnizare a gazelor naturale încheiat de către
                                      Furnizorul de serviciu public cu Consumatorul casnic

I. Date generale
1. Locul de consum _______________________________________________ deţinând actul ce atestă dreptul de proprietate
(localitatea, strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul, nr.telefon)
nr.______________, contractul de locaţiune nr.___________ (alte acte prevăzute de lege).

II. Obiectul şi durata contractului
2. Obiectul contractului îl constituie furnizarea gazelor naturale la locul (locurile) de consum specificat la pct.1 precum şi reglementarea raporturilor dintre Furnizorul de serviciu public (în continuare - Furnizor) şi Consumatorul casnic privind furnizarea, facturarea şi plata gazelor naturale.
3. Contractul de furnizare a gazelor naturale este încheiat pentru o durată de timp _______________________________ (nedeterminată sau determinată la solicitarea Consumatorului casnic), este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi.

III. Condiţiile de plată a consumului de gaze naturale
4. Gazele naturale consumate se facturează la preţul reglementat, aprobat de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică pentru furnizarea gazelor naturale de către furnizorul
__________________________________________________________________________________
(Denumirea furnizorului de ultimă opţiune sau a furnizorului căruia i-a fost impusă îndeplinirea obligaţiei de serviciu public).
5. Plata pentru gazele naturale furnizate se efectuează lunar în lei, inclusiv prin transfer bancar la contul de decontare al Furnizorului.
6. Plata se consideră efectuată din data încasării sumelor băneşti la contul de decontare al Furnizorului.

IV. Drepturile şi obligaţiile Furnizorului
7. Furnizorul are dreptul:
a) să aibă acces la echipamentul de măsurare, indiferent de locul amplasării lui;
b) să solicite operatorului sistemului de distribuţie (OSD) _________________________________________
(denumirea operatorului sistemului de distribuţie)
să deconecteze instalaţiile de gaze naturale ale Consumatorului casnic, în cazurile prevăzute în pct.14 din contract;
c) să includă suma cauzată de erori de facturare, ce sunt în defavoarea furnizorului, în plata pentru luna viitoare. Furnizorul nu este în drept să perceapă plata datorată emiterii unei erori de facturare dacă faptul emiterii unei facturi cu erori de facturare a fost depistat după expirarea termenului de prescripţie, stabilit prin Codul civil al Republicii Moldova sau în cazul în care nu demonstrează faptul în cauză;
d) să recalculeze volumul de gaze naturale consumat, aplicând sistemul pauşal, în conformitate cu Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale în cazul în care se constată documentar consumul de gaze naturale prin ocolirea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicaţiilor acestuia sau prin alte modalităţi de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare, de către Consumatorul casnic, care au dus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a volumului de gaze naturale consumat.
8. Furnizorul este obligat:
a) să înceapă furnizarea gazelor naturale după racordarea instalaţiilor de gaze naturale la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale;
b) să furnizeze Consumatorului casnic gaze naturale la parametrii de calitate stabiliţi în standardele de calitate aprobate de organismul naţional de standardizare, inclusiv:
- Puterea calorifică inferioară, MJ/m3 (kcal/m3), la 20 °C şi 101,325 kPa, nu mai mică 31,8 (7600)
- Domeniul valorilor indicelui Wobbe (superior), MJ/m3 (kcal/m3) 41,2-54,5 (9850-13000)
- Abaterea admisibilă a indicelui Wobbe de la valoarea nominală, %, nu mai mare ± 5
- Concentraţia masică a acidului sulfhidric, g/m3, nu mai mare 0,02
- Concentraţia masică a sulfului mercaptan, g/m3, nu mai mare 0,036
- Fracţia volumetrică a oxigenului, %, nu mai mare 1,0
- Masa impurităţilor mecanice în 1 m3, g, nu mai mare 0,001
c) să asigure furnizarea continuă a gazelor naturale până la ieşirea din robinetul (ele) de siguranţă, în mod continuu şi la presiunea stabilită de normele tehnice în vigoare;
d) să prezinte lunar Consumatorului casnic factura de plată pentru gazele naturale consumate, indicând în factură data-limită de plată a acesteia. Factura de plată se emite cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de expirarea termenului limită de achitare a acesteia. Volumul de gaze naturale facturat este stabilit prin citirea lunară a indicaţiilor echipamentului de măsurare de către personalul OSD, iar în lipsa echipamentului de măsurare la Consumatorul casnic, prin calcul, în baza normelor în vigoare;
e) să efectueze recalcularea plăţii pentru gazele naturale consumate în cazurile documentar confirmate de Consumatorul casnic şi prevăzute de legislaţie;
f) să prezinte la solicitarea Consumatorului casnic informaţia cu privire la parametrii de calitate a gazelor naturale furnizate, istoricul de consum, plăţile şi penalităţile calculate şi achitate (dacă acestea din urmă sunt prevăzute de contract);
g) să asigure restabilirea furnizării gazelor naturale în termen de 2 zile lucrătoare după înlăturarea motivelor care au dus la deconectarea şi achitarea tarifului pentru reconectare de către Consumatorul casnic;
h) să solicite OSD anularea măsurii de deconectare a instalaţiilor de gaze naturale ale Consumatorului casnic, în ziua în care acesta a prezentat furnizorului documentele confirmative despre achitarea facturii;
i) să restituie datoriile faţă de Consumatorul casnic, până la rezilierea contractului de furnizare a gazelor naturale.

V. Drepturile şi obligaţiile Consumatorului casnic
9. Consumatorul casnic are dreptul:
a) să consume gaze naturale în conformitate cu prevederile contractului;
b) la furnizarea continuă şi fiabilă a gazelor naturale, până la ieşirea din robinetul (ele) de siguranţă la parametrii de calitate stabiliţi în standardele de calitate aprobate de organismul naţional de standardizare;
c) să solicite Furnizorului repararea prejudiciului (material şi moral) adus în rezultatul încălcării prevederilor contractului sau a legislaţiei;
d) să aibă acces la echipamentul de măsurare, care înregistrează consumul lui de gaze naturale, indiferent de locul amplasării;
e) să solicite Furnizorului suspendarea, prelungirea sau rezilierea contractului de furnizare a gazelor naturale;
f) să solicite Furnizorului sistarea temporară a furnizării de gaze naturale;
g) să solicite de la Furnizor informaţia cu privire la parametrii de calitate a gazelor naturale furnizate, istoricul de consum, plăţile şi penalităţile achitate şi calculate dacă acestea din urmă sunt prevăzute de contract;
h) să solicite Furnizorului să întreprindă măsuri corespunzătoare pentru înlăturarea de către OSD a deranjamentelor în reţelele de gaze naturale şi în cazul funcţionării necorespunzătoare a echipamentului de măsurare;
i) să fie prezent la citirea, verificarea metrologică şi efectuarea expertizei extrajudiciare a echipamentului de măsurare.
10. Consumatorul casnic este obligat:
a) să achite integral plata pentru consumul de gaze naturale şi penalităţile dacă acestea din urmă sunt prevăzute de contract în termenele stabilite şi indicate în factură;
b) să respecte Regulile de securitate cu privire la utilizarea gazelor naturale;
c) să utilizeze gazele naturale în mod raţional, inofensiv, eficient şi fără fraude;
d) să nu racordeze la instalaţiile sale de gaze naturale instalaţiile altor consumatori finali;
e) să păstreze intacte echipamentul de măsurare şi sigiliile aplicate acestuia;
f) să anunţe imediat operatorul de sistem /furnizorul în cazul în care depistează defecţiuni în funcţionarea echipamentului de măsurare sau violarea sigiliilor;
g) să fie prezent la controlul echipamentului de măsurare al gazelor naturale;
h) să nu consume gaze naturale prin ocolirea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicaţiilor acestuia sau prin alte modalităţi de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare;
i) să păstreze intacte echipamentul de măsurare, sigiliile aplicate echipamentului de măsurare şi alte dispozitive şi instalaţii montate de OSD la Consumatorul casnic, precum şi să se abţină de la orice acţiuni care duc la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a consumului de gaze naturale şi să nu influenţeze echipamentul de măsurare cu diferite mijloace tehnice în scopul denaturării rezultatelor măsurării volumelor de gaze naturale consumate;
j) în cazul lipsei echipamentului de măsurare să informeze în scris Furnizorul, în termen de 3 zile lucrătoare, despre modificarea suprafeţei de încălzire, schimbarea numărului de locatari care sunt factori ce influenţează la consumul de gaze naturale. Recalcularea plăţii pentru gazele naturale consumate se va efectua din momentul survenirii modificărilor menţionate;
k) să nu permită şi să nu execute modificări sau conectări de noi aparate de utilizare, în afara proiectului, la instalaţia existentă, fără acordul preliminar al OSD;
l) să efectueze remedierea defecţiunilor din instalaţiile sale de gaze naturale, prin intermediul unităţilor specializate sau a persoanelor autorizate să efectueze astfel de lucrări;
m) să solicite rezilierea contractului în caz de înstrăinare a imobilului său sau dacă nu necesită gaze naturale şi să achite integral furnizorului plata gazelor naturale consumate şi penalităţile facturate, dacă acestea din urmă sunt prevăzute în contract;
n) să respecte prevederile contractului de furnizare a gazelor naturale încheiat, prevederile Legii cu privire la gazele naturale, Regulamentului privind racordarea la reţelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale şi a altor acte de reglementare;
o) să asigure accesul personalului OSD pentru controlul şi citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare, precum şi pentru controlul, deservirea şi reparaţia instalaţiilor de gaze naturale ce aparţin operatorului de sistem şi sunt amplasate pe proprietatea consumatorului final;
p) să solicite OSD condiţiile pentru separarea evidenţei gazelor naturale consumate pentru alte scopuri decât cele indicate în contractul de furnizare a gazelor naturale, în condiţiile Regulamentului privind racordarea la reţelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale.
11. Gazele naturale se utilizează prin aparatele de utilizare incluse în baza de date a OSD. Procesul-verbal de dare în exploatare a echipamentului de măsurare este întocmit de OSD şi semnat de consumatorul casnic şi OSD.

VI. Răspunderea părţilor
12. Furnizorul poartă răspundere pentru neexecutarea obligaţiilor asumate faţă de Consumatorul casnic conform prevederilor contractului şi a legislaţiei în vigoare.
13. Consumatorul casnic poartă răspunderea prevăzută de contract şi de legislaţia în vigoare în cazurile în care:
a) nu achită la timp plata pentru volumul de gaze naturale consumat;
b) se constată documentar încălcarea obligaţiilor prevăzute la pct.10, lit.h) de către Consumatorul casnic.

VII. Deconectarea şi reconectarea de la reţea
14. Furnizorul este în drept să solicite OSD deconectarea de la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale a instalaţiilor de gaze naturale ale Consumatorului casnic în următoarele cazuri:
a) neachitarea de către consumatorul casnic a facturii pentru gazele naturale utilizate la locul de consum în decurs de 10 zile calendaristice din data limită de achitare, indicată în factura de plată prezentată consumatorului casnic;
b) refuzul consumatorului casnic de a încheia un nou contract de furnizare a gazelor naturale ca consumator noncasnic la schimbarea destinaţiei spaţiului locativ în termen de 15 zile calendaristice;
c) în caz de utilizare parţială a spaţiului locativ în alte scopuri decât cele casnice, fără instalarea echipamentului de măsurare, pentru măsurarea separată a cantităţii de gaze naturale, consumate în partea respectivă a imobilului;
d) expirarea termenului contractului de furnizare a gazelor naturale, iar consumatorul casnic nu solicită prelungirea acestuia;
e) refuzului consumatorului casnic de a încheia contract de furnizare a gazelor naturale cu furnizorul de ultimă opţiune după preluarea consumatorilor finali de către acesta, în condiţiile prezentului Regulament;
f) refuzului consumatorului casnic de a încheia contract de furnizare a gazelor naturale cu un furnizor după expirarea termenului furnizării de ultimă opţiune cu o notificare prealabilă a consumatorului cu 15 zile calendaristice;
g) la solicitarea consumatorului casnic.
15. Deconectarea instalaţiilor de gaze naturale ale Consumatorului casnic nu se efectuează în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, în zilele de sărbătoare nelucrătoare sau cu o zi înainte de ziua de sărbătoare nelucrătoare, precum şi în celelalte zile după ora 18.00, excepţie fiind cazurile de depistare a conectării neautorizate la reţelele de gaze naturale, când instalaţiile (aparatele) de gaze naturale conectate neautorizat se deconectează odată cu depistarea acestor cazuri.
Deconectarea instalaţiei de utilizare a Consumatorului casnic în conformitate cu pct.14, lit.b) – f) se efectuează numai cu avizarea Consumatorului casnic. Avizul de deconectare se expediază sau se înmânează Consumatorului casnic cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data preconizată pentru deconectare.
În situaţiile prevăzute la pct.14 lit.a), Furnizorul îl informează pe Consumatorul casnic prin intermediul facturii de plată a gazelor naturale cu privire la posibilele consecinţe în cazul neachitării în termen a facturii.
16. Reconectarea instalaţiilor de gaze naturale se va efectua după înlăturarea de către Consumatorul casnic a motivelor de deconectare, într-un termen cât mai scurt posibil, dar nu mai târziu de 2 zile lucrătoare de la data achitării tarifului pentru reconectare.

VIII. Prevederi specifice
17. În cazul în care Consumatorul casnic doreşte să utilizeze gaze naturale şi în alte scopuri decât cele de casnice, prin arderea lor la aparatele specificate în contract, el va solicita evidenţa separată a gazelor naturale pentru aceste scopuri şi va depune o cerere către Furnizor, care este obligat să-i răspundă în termen de 15 zile calendaristice.
18. În cazul modificării de către Consumatorul casnic a datelor generale indicate în contract (suprafeţei de încălzire şi numărului de locatari), în lipsa echipamentului de măsurare la Consumatorul casnic, plata se calculează de la data înştiinţării în scris a Furnizorului sau în caz de neînştiinţare de la data ultimului control, dar nu mai mult de un an.
19. În cazul în care, la Consumatorul casnic, în locul echipamentului de măsurare, demontat pentru verificare metrologică periodică, pentru verificare metrologică de expertiză, pentru efectuarea expert, nu este posibil de instalat alt echipament de măsurare, Furnizorul facturează volumul gazelor naturale consumate de Consumatorul casnic, şi determinate de OSD pe parcursul perioadei respective, în baza consumului mediu zilnic de gaze naturale înregistrat de echipamentul de măsurare pe parcursul perioadei calendaristice similare anterioare, aplicând coeficienţi de corecţie în cazul în care condiţiile meteorologice diferă.
20. Furnizorul şi Consumatorul casnic nu poartă răspundere pentru obligaţiile asumate dacă acest fapt este rezultatul unor circumstanţe de forţă majoră.

IX. Modificarea contractului
21. Orice modificare a contractului este valabilă, dacă se efectuează în scris, corespunde legislaţiei şi este semnată de ambele părţi contractante, constituind anexă separată la contract. Dacă, ulterior încheierii contractului de furnizare a gazelor naturale, intră în vigoare noi acte normative ori se modifică cele existente, care stabilesc reguli noi de furnizare, utilizare şi facturare a gazelor naturale, părţile contractante vor aplica noile reguli, iar Furnizorul va notifica în scris Consumatorului casnic cu privire la modificările operate în legislaţie.

X. Suspendarea contractului şi rezilierea lui
22. Contractul de furnizare a gazelor naturale va fi suspendat pe o perioadă de timp, dar nu mai mică de o lună, la cererea în scris a Consumatorului casnic depusă Furnizorului cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte de data suspendării. În acest caz, Consumatorul casnic este obligat să achite integral plata pentru volumul de gaze naturale facturat, precum şi tariful pentru deconectare, aprobat de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică. Contractul, de asemenea, va fi suspendat de către Furnizor pentru cel puţin 30 de zile calendaristice în cazul deconectării de la reţeaua de gaze naturale a instalaţiilor de gaze naturale ale Consumatorului casnic.
23. Contractul va fi reziliat:
1) la solicitarea în scris a Consumatorului casnic, depusă Furnizorului cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte de data rezilierii contractului de furnizare a gazelor naturale;
2) după ce a fost suspendat contractul de furnizare a gazelor naturale pe o perioadă de 30 de zile, drept rezultat al sistării furnizării gazelor naturale Consumatorului casnic şi el nu a înlăturat cauzele ce au dus la sistare.
24. În cazul depunerii solicitării de reziliere a contractului de furnizare a gazelor naturale Consumatorul casnic este obligat să achite integral plata pentru gazele naturale consumate de el până la data rezilierii.
25. Rezilierea contractului are drept consecinţă sistarea furnizării gazelor naturale, prin cel mai apropiat robinet de la punctul de delimitare, până la încheierea unui nou contract.

XI. Soluţionarea neînţelegerilor şi litigiilor
26. Părţile vor soluţiona neînţelegerile şi litigiile apărute prin negocieri. În cazul în care neînţelegerile şi litigiile nu pot fi soluţionate prin negocieri, părţile se pot adresa la Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică sau în instanţa de judecată.

XII. Alte clauze
27. Consumatorului casnic i se interzice ca pe traseele reţelelor de gaze naturale să ridice construcţii, să depoziteze materiale, precum şi să execute lucrări subterane care pot crea obstacole, care pot pune în pericol viaţa sau care împiedică exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor şi a reţelelor de gaze naturale.
28. Încheierea, prelungirea, modificarea, suspendarea sau rezilierea contractului de furnizare a gazelor naturale se efectuează de către Furnizor fără a percepe o oarecare plată de la Consumatorul casnic.
29. În situaţiile care nu sunt prevăzute în contract, părţile se supun prevederilor Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale şi legislaţiei în vigoare.
30. În legătură cu executarea prezentului contract, Consumatorul casnic beneficiază de drepturi şi trebuie să execute obligaţii faţă de OSD, în modul şi în condiţiile stabilite în Legea cu privire la gazele naturale, Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale şi Regulamentul privind racordarea la reţelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi/sau de distribuţie a gazelor naturale

Plata preventivă

Condițiile de aplicare/eliberare a plății preventive

Furnizorul este în drept să solicite plată preventivă pentru consumul gazelor naturale de la consumatorul final în următoarele cazuri:

1) când instalaţiile de gaze naturale ale consumatorului final au fost deconectate de la reţeaua de gaze naturale pentru neachitarea facturii de plată, refuzul nemotivat al consumatorului final de a acorda accesul personalului operatorului de sistem la locul de consum;

2) contractul de furnizare a gazelor naturale este încheiat în baza altui drept real, decât cel de proprietate;

3) în situaţia în care imobilul care face obiectul locului de consum este ipotecat, sechestrat, sau drepturile asupra acestuia constituie obiect al unui litigiu în instanţa de judecată;

4) faţă de consumatorul final este iniţiată procedura de insolvabilitate.

Suma plăţii preventive este stabilită de către furnizor şi nu trebuie să depăşească contravaloarea în bani a consumului mediu lunar de gaze naturale.

În cazul contractelor de furnizare a gazelor naturale încheiate cu consumatorii finali – neproprietari ai imobilelor, suma plăţii preventive nu trebuie să depăşească contravaloarea consumului mediu de gaze naturale pe parcursul a două luni. Valoarea plăţii preventive este indicată obligatoriu în contractul de furnizare a gazelor naturale. Furnizorul îl va elibera de plata preventivă pe consumatorul care şi-a onorat întocmai obligaţiile pe parcursul unui an.  Plata preventivă se va efectua de către consumatorul final deconectat de la reţeaua de gaze naturale, înainte de reconectare şi de reluarea furnizării gazelor naturale. În caz de reziliere a contractului de furnizare a gazelor naturale cu consumatorul final care efectuează plata preventivă, furnizorul va efectua calculul definitiv al consumului şi al plăţii pentru gazele naturale furnizate şi va restitui, după caz, consumatorului final diferenţa, până la rezilierea contractului de furnizare a gazelor naturale.

Partajează Share Tweet