Compensația pentru gaze naturale

Conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 814 din 23.11.2022 ”cu privire la aprobarea volumului compensat și a prețurilor/tarifelor pentru consumatorii casnici în funcție de categoria de vulnerabilitate energetică pentru perioada noiembrie 2022–martie 2023” volumul maxim compensat pentru consumatorii casnici de gaze naturale se stabilește la 180 m3/lună/loc de consum.

Prețul pentru consumatorii casnici de gaze naturale în contextul obligației de serviciu public, în funcție de categoria de vulnerabilitate energetică se stabilește după cum urmează:

Categoria
de vulnerabilitate energetică

Prețul achitat
de către consumatorul casnic
Foarte ridicată 12 lei/m3
Ridicată 14 lei/m3
Medie 17 lei/m3
Scăzută 24 lei/m3
Fără vulnerabilitate 29,27 lei/m3

Utilizați calculatorul pentru a calcula compensația.

 

În baza pct. 42 din Regulamentul cu privire la atribuirea categoriilor de vulnerabilitate energetică și modul de stabilire și plata compensațiilor pentru achitarea facturilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 704 din 05.10.2022 (publicat: 12.10.2022 în Monitorul Oficial nr. 315-317, art. 785), listele locurilor de consum cu indicarea categoriilor de vulnerabilitate energetică și a metodei de atribuire a categoriei (directă sau indirectă) pe fiecare loc de consum în parte sunt prezentate de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale al RM, iar furnizorul calculează compensațiile pentru fiecare consumator casnic și le reflectă în factura de plată.

Discrepanțele (erorile) financiare identificate vor fi recalculate/ajustate pe parcursului perioadei reci a anului, fiind reflectate ca avans în următoarele facturi de plată.

Pentru consultații suplimentare este disponibilă:

- Linia verde guvernamentală 0 8000 5000;
- adresa electronică support@compensatii.gov.md a Guvernului RM;
- apelul la numărul unic 1304 al contact-centrului SA „Moldovagaz”.


În temeiul pct.8 a Dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 61 din 27 februarie 2023, pentru persoanele fizice, care dețin echipamente de măsurare a gazelor naturale commune (în continuare – contoare) precum și Contract de furnizare a gazelor naturale persoanelor fizice cu SA „Moldovagaz” (în continuare – deținătorul Contractului), care distribuie lunar volumul gazelor naturale consumate altor persoane fizice, care consumă gazele naturale prin intermediul contorului comun dat, este determinată următoarea procedură prin care consumatorii casnici menționați pot beneficia de Compensații:

1.1. Lunar, pînă la data de 2 a lunii curente, deținătorul Contractului coordonează cu Operatorul sistemelor de distribuție a gazelor (SRL „Chișinău-gaz”, SRL „Bălți-gaz” sau alți Operatori) volumul gazelor naturale consumate în perioada precedentă, în baza datelor contorului.

1.2. Lunar, dar nu mai tîrziu de data de 4 a lunii curente, deținătorul Contractului înaintează în adresa SA „Moldovagaz” informația cu privire la distribuirea volumului de gaze naturale consumate în perioada precedentă, în conformitate cu datele contorului, pe apartamentele celorlalți consumatori casnici. Informația se prezintă conform modelului anexat al formularului calculului stabilit de SA „Moldovagaz” prin scrisoarea dată.

1.3. SA „Moldovagaz” efectuează verificarea calculelor Compensațiilor costului gazelor, prezentate de deținătorul Contractului.

1.4. În conformitate cu p.8 a Dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 61 din 27 februarie 2023:

  • Suma compensației este alocată fiecărei adrese (apartamentului), care consumă gazele naturale prin contorul comun al deținătorului Contractului;
  • Suma compensației pentru fiecare adresă (apartament) se calculează pentru primele 180m3 din volumul lunar al gazelor naturale consumate;
  • Nivelul de vulnerabilitate energetică pentru fiecare adresă (apartament) se stabilește ca fiind “înalt”;
  • Mărimea compensației pentru fiecare adresă (apartament) se calculează pentru perioada de consum noiembrie 2022 – martie 2023.

1.5. În cazul nerespectării de către deținătorul Contractului a termenelor menționate de prezentare a informației privind volumul de gaze naturale distribuite pe adrese (apartamente) pentru perioada precedentă, deținătorul Contractului are posibilitatea de a prezenta informația în următoarele perioade pînă la finele anului bugetar 2023 (4 decembrie 2023).

1.6. Corectitudinea completării formei de distribuire a gazelor naturale pe adrese (apartamente) de către deținătorul Contractului este în întregime responsabilitatea acestuia.